Get Adobe Flash player

CU-TEP

                 

                       

 
 
CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency)
เป็นชื่อของแบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CULI: Chulalongkorn University Language Institute) โดยข้อสอบ CU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับ การรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสาร

ผลสอบ CU-TEP นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง

 ผลสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) สามารถนำคะแนน ที่สอบได้ไปยื่นสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท และเอก ทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะ หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีก็ยอมรับผล CU-TEP ด้วยเช่นกัน

หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-TEP

คือศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-TEP นั้น สามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์ เท่านั้น

ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และ ชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท (เพิ่ม 2,000 บาท หากต้องการสอบ Speaking ด้วย อย่างไรก็ตาม การสอบ Speaking มีประมาณ 6 ครั้งต่อปีเท่านั้นผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์ ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID)

 

โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัคร จะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่

บัตรประจำตัว ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้น
ทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตน เข้าสอบ

 

 

Skills Tested

Specific Features

No. of items

Time Allocated

 Listening

 Short dialog
 Long dialog
 Monolog

30

30 mins.

 Reading

 Cloze reading
 Short text
 Long text

60

70 mins.

 Writing

 Error detection

30

30 mins.

Total

120

130 mins.
(2 hrs. 10 mins.)

 
ผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ (ต้องใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนนจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันทดสอบ
 
ช่วงเวลาในการสอบ CU-TEP
 
หลักสูตร CU-TEP มีช่วงเวลาในการสอบประมาณ 14-16 ครั้งต่อปี แต่ในปี 2557 ได้มีการเพิ่ม เป็น 18 ครั้ง ส่วนปี 2559 ในเบื้องต้น มีรอบสอบ 14 ครั้งโดยผลสอบ CU-TEP สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อสอบ CU-TEP มีคะแนนเต็ม 120 คะแนน แต่การประเมินผลยังมีการเปรียบเทียบกับผลคะแนนสอบ TOEFL PBT ให้ด้วยว่าหากสอบ TOEFL ในแบบ Paper Based Test (PBT) จะได้คะแนนประมาณเท่าไรซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็จะ กำหนดคะแนนขั้นต่ำที่เทียบกับ TOEFL PBT เอาไว้ โดยหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีส่วนใหญ่ มักต้องการผลคะแนน CU-TEP ที่เทียบกับ TOEFL PBT แล้ว ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน 
 
 
 
 การสอน CU-TEP ทางโรงเรียนจะเน้นทั้งสามส่วน ไม่ว่าจะเป็น ส่วนของ Writing (20 hrs) Reading (20 hrs) และ Listening (20 hrs) อีกทั้งยังเป็นการสอนแบบกลุ่มเล็ก สอบถามปัญหาข้อสงสัยต่างๆได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งในการเรียนที่นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 2แบบก็คือ แบบการเรียนตัวต่อตัว หรือจัดกลุ่มเล็กกันมาเอง ก็สามารถทำคะแนนได้ดีในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจอะไร ที่ในแต่ละปี ผู้เรียนของสถาบันเราได้คะแนนมากกว่า 600 คะแนน เป็นจำนวนมาก โดยทั่วไป เกณฑ์ขั้นต่ำที่ผู้เรียนควรจะต้องสอบ CU-TEP ให้ได้คือ 550 คะแนน ในคณะทั่วๆไปเช่น สถาปัตย์อินเตอร์ โดยในแต่ละปี คะแนน CU-TEP ของคณะต่างๆต้องการ บางทีก็แตกต่างกันเช่นคณะ อักษรศาสตร์ภาคอินเตอร์ เปิดมาในปีแรกต้องการคะแนน CU-TEP ขั้นต่ำที่ 550 คะแนน  
 

 

ติวรับรองผลหลักสูตร CU-TEP

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com