Get Adobe Flash player

CU-TEP

 

Chulalongkorn University Test ofEnglish Proficiency (CU-TEP)

 

  • CU-TEP (Chulalongkorn University Test ofEnglish Proficiency) เป็นชื่อของแบบทดสอบ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-TEP นั้นได้รับการออกแบบโดยสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย (CULI: ChulalongkornUniversity Language Institute) โดยข้อสอบCU-TEP เน้นการวัดระดับการใช้ภาษาทั้งในระดับการรับรู้และระดับการใช้ภาษาเพื่อสื่อสารผลสอบ CU-TEP สามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครศึกษาต่อในหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีและหลักสูตรในระดับปริญญาโทและเอกของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ข้อสอบ CU-TEP มีคะแนนเต็ม 120 คะแนนซึ่งหลักสูตรแต่ละหลักสูตรก็จะกำหนดคะแนนขั้นต่ำเอาไว้ โดยหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องการผลคะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน
  •  
  • ส่วนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีข้อสอบที่คล้ายกันคือ TU GET ซึ่งใช้ยื่นสมัครได้เฉพาะหลักสูตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่รอบสอบ 24 พ.ย. 2556 ข้อสอบ CU-TEPเปิดทางเลือกให้สอบแบบ CU-TEP +Speaking โดยเพิ่มการสอบ Speaking เข้ามาอีก 30 คะแนนรวมเป็น 150 คะแนน อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันมีเพียงหลักสูตร BBA และ EBA จุฬาฯที่ต้องการผลสอบ CU-TEP +Speaking โดยต้องการที่ 111และ 104 คะแนนตามลำดับ
  • รายวิชาในหลักสูตร ข้อสอบ CU-TEP ประกอบไปด้วยข้อสอบใน 3ทักษะทั้งด้านการฟัง การอ่านและการเขียนคะแนนรวม 120 คะแนนในการสอบ CU-TEP เมื่อ 24 พ.ย. 2556 เป็นครั้งแรกที่มีการให้ผู้สอบเลือกสอบ CU-TEP+Speaking ในช่วงบ่ายด้วย (CU-TEP เปิดสอบปีละ 14-16 ครั้ง ซึ่งจะมี 6 ครั้งในนั้นที่มีSpeaking ให้สอบ) โดยมีการนำแนวการสอบมาจากข้อสอบ TOEIC และ TOEFL นั่นเอง โดยแนวคิดหลักๆคือเป็นการทดสอบกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งต่างจากข้อสอบอื่นๆ เช่น IELTS ที่ทดสอบการพูดโดยให้พูดกับคนจริงๆ
  •  
  • ผลสอบ CU-TEP นำไปใช้สมัครเรียนที่ไหนได้บ้าง ผลสอบ CU-TEP (Chulalongkorn University Test of English Proficiency) สามารถนำคะแนนที่สอบได้ไปยื่นสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีหลักสูตรนานาชาติของจุฬาลงกรณ์-มหาวิทยาลัย รวมทั้งหลักสูตรปริญญาโท และเอกทั้งหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นอกจากนี้บางหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอื่นๆ โดยเฉพาะหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรีก็ยอมรับผลCU-TEP ด้วยเช่นกัน
  •  
  • หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ CU-TEP หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดสอบ CU-TEPคือ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยผู้ที่ต้องการสอบ CU-TEP นั้นสามารถลงทะเบียนสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์เท่านั้น ผู้สมัครสอบต้องลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์และชำระค่าสมัครสอบ 900 บาท (เพิ่ม 2,000 บาทหากต้องการสอบ Speaking ด้วย อย่างไรก็ตามการสอบ Speaking มีประมาณ 6 ครั้งต่อปีเท่านั้น ตามสาขาของธนาคารที่กำหนดภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในใบแสดงหลักฐานการชำระเงิน ภายหลังจากที่สมัครสอบและชำระค่าสมัครเรียบร้อยแล้วผู้สมัครสอบไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครสอบได้ ผู้สมัครสามารถตรวจสอบสถานที่สอบผ่านเว็บไซท์ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนวันสอบ (ใส่ Login ID)โดยสถานที่สอบจะเป็นอาคารต่างๆภายในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองในวันสอบผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานแสดงตนอันได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (Passport) เท่านั้นทางศูนย์ทดสอบจะไม่รับบัตร แสดงตนอื่นๆ อาทิ บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือบัตรนักเรียน/นักศึกษาเพื่อใช้ในการแสดงตนเข้าสอบ ผลสอบจะถูกแจ้งให้ผู้ทดสอบทราบทางเว็บไซท์ภายใน 2 สัปดาห์หลังวันทดสอบ(ใส่ Login ID) ส่วนใบรายงานผลคะแนนจะถูกส่งทางไปรษณีย์ภายใน 3 สัปดาห์หลังวันทดสอบ
  •  
  • ช่วงเวลาในการสอบ CU-TEP ข้อสอบ CU-TEP มีการจัดสอบประมาณ14-16 ครั้งต่อปี แต่ในปี 2557 ได้มีการเพิ่มเป็น 18 ครั้ง ส่วนปี 2559 ในเบื้องต้นมีรอบสอบ 14 ครั้ง

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com