Get Adobe Flash player

TOEFL

 

การสอบ TOEFL หรือ Test of English as a Foreign Language

 เป็นการสอบเพื่อวัดระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติเพื่อศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน รวมถึงหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย

 

ข้อสอบ TOEFL ในปัจจุบันเป็นการสอบผ่านระบบ Internet หรือที่เรียกว่า TOEFL iBT (TOEFL-Internet Based Test)

การวัดและประเมินผล TOEFL เป็นการวัดทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้านคือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในบางครั้งอาจมีการสับสนระหว่างชื่อข้อสอบ TOEFL และ TOEIC แต่โดยทั่วไปแล้ว TOEFL เป็นการสอบวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ ในขณะที่ TOEIC วัดผลการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในอาชีพที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศบ่อยครั้ง เช่น พนักงานต้อนรับของสายการบิน

 

การสอบแบบ iBT คืออะไร

 การสอบ TOEFL Internet-Based Test (iBT) เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ปี 2005 โดยเป็นระบบการสอบที่พัฒนาขึ้นมาแทนระบบเก่าที่เรียกว่า Computer-Based Test (CBT) โดยการสอบแบบ iBT ได้มีการเพิ่มแบบทดสอบทักษะการพูด (Speaking) ขึ้นมาทำให้การสอบแบบ iBT เป็นการสอบที่มีการวัดผลการใช้ภาษาอังกฤษครบทุกทักษะเช่นเดียวกับข้อสอบ IELTS

 

รายละเอียดการสอบ

 การสอบ TOEFL จะประกอบไปด้วยข้อสอบใน 4 ทักษะทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน คะแนนรวม 120 คะแนน แยกออกเป็นทักษะละ 30 คะแนน ในแต่ละทักษะประกอบไปด้วยเนื้อหาดังนี้

 • Reading
  • ข้อสอบประกอบไปด้วย 3-5 Passage เนื้อหาประกอบไปด้วยวิชาทั่วไปที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย โดยผู้สอบจะต้องเข้าใจเนื้อหาโดยรวมและตอบคำถามในหลายๆรูปแบบ เช่น การจับใจความ (Main idea) หรือคาดเดาความรู้สึกของผู้เขียน ตลอดจนการเติมคำและหาข้อสรุปจากเนื้อหาที่ให้มา
 • Listening
  • ข้อสอบจะประกอบไปด้วย 6 Passage โดยแต่ละ Passage มีความยาวประมาณ 3-5 นาที ซึ่ง 2 Passage แรกจะเป็นบทสนทนาระหว่างนักเรียนโดยมี 5 คำถามต่อ Passage ในขณะที่ 4 Passage ที่เหลือจะเป็นการฟังการบรรยาย (Lecture) หรือการโต้เถียง (Discussion) โดยมี 6 คำถามต่อ Passage ผู้สอบจะมีโอกาสฟังเพียงครั้งเดียวเท่านั้นโดยสามารถจดข้อความระหว่างการฟังได้ ลักษณะของคำถามนั้นจะถามตั้งแต่รายละเอียดปลีกย่อยของบทสนทนา ใจความของบทสนทนา ไปจนถึงทัศนคติและวัตถุประสงค์ของผู้พูดแต่ละคน
 • Speaking
  • ผู้สอบจะต้องแสดงความสามารถในการพูดทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดย 2 ครั้งแรกเป็นการตอบคำถามทั่วไป ส่วน 4 ครั้งหลังนั้นเรียกว่าเป็น Integrated Task ซึ่งผู้สอบจะต้องฟังการบรรยายหรือบทสนทนาและ/หรืออ่าน Passage สั้นๆก่อนที่จะพูดเพื่อตอบคำถาม การประเมินผลในส่วนนี้ไม่ได้วัดว่าผู้สอบจะพูดชัดและมีสำเนียงที่เพราะ แต่ต้องการวัดว่าผู้สอบสามารถนำสิ่งที่อ่านและได้ยินมาถ่ายทอดให้ผู้ฟังเข้าใจด้วยการพูดได้ดีหรือไม่
 • Writing
  • การทดสอบ Writing นั้นมีอยู่ 2 ข้อ ข้อแรกเป็นการเขียน Essay ทั่วๆไป ข้ออีกข้อหนึ่งเป็น Integrated Task ซึ่งผู้สอบต้องอ่านและฟังการบรรยายในหัวข้อเดียวกันเพื่อนำมาพูดถึงความสัมพันธ์ของใจความระหว่างสิ่งที่ได้อ่านและได้ฟัง หน่วยงานรับผิดชอบ ค่าสอบและสถานที่สอบ TOEFL

 

ผู้ต้องการสอบ TOEFL สามารถสมัครสอบผ่านทางเว็บไซท์ของ ETS ซึ่งเป็นองค์กรจัดสอบ

โดยชำระค่าสมัครสอบด้วยบัตรเครดิตหรือเดบิตเป็นจำนวน $185 (หากสอบแบบ PBT ชำระ $150)

ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนวันสอบ (Rescheduling) จะต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบและชำระเงิน $60

ในกรณีที่ต้องการยกเลิกการสอบ (Cancel) ต้องดำเนินการอย่างน้อย 3 วันก่อนวันสอบและจะได้รับเงินคืน (Refund) เพียงครึ่งเดียว

การจัดสอบ TOEFL ในประเทศไทยมีประมาณ 30-40 รอบต่อปี โดยมีการจัดสอบในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์

(เนื่องจากใน 1 ปีมี 52 สัปดาห์ การสอบ TOEFL จึงไม่ได้จัดขึ้นทุกสัปดาห์) เวลาสอบมีทั้งช่วงเช้าและบ่าย

โดยใช้เวลาสอบประมาณ 4 ชั่วโมงครึ่ง ศูนย์ทดสอบอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ หาดใหญ่ สระบุรี และนครศรีธรรมราช
 ในปัจจุบันมีศูนย์สอบ TOEFL อยู่หลายแห่งซึ่งหากต้องการตรวจสอบว่ามีที่ใดบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซท์ของ ETS ซึ่งเป็นองค์กรจัดสอบ TOEFL โดยต้องสร้าง Username เพื่อตรวจสอบสถานที่สอบวันและเวลาสอบ ตลอดจนรายละเอียดที่ควรทราบอื่นๆ ผู้สอบจะทราบผลสอบประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากวันสอบโดยการ Log in เข้าไปที่ Username ที่สมัครไว้เมื่อตอนที่สมัครสอบ ส่วนผลสอบที่ส่งมาทางจดหมายอาจใช้เวลาถึง 4 สัปดาห์หรือมากกว่า

ติวTOEFL รับรองผล  80-90

 

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com